top of page
Fusion Bellydance Fanny Delesham fuusio vatsatanssi
Fanny Delesham Tribal Fusion Bellydance

Terms and conditions
( Delesham Online)

Sopimusehdot


Päivitetty: 12.3.2024
Voimassa alkaen: 12.3.2024
Delesham

Y-tunnus: 3282551-7


Nämä yleiset käyttöehdot (”Ehdot”) määrittävät ne oikeudet ja velvollisuudet, joilla Delesham (”Delesham ”Me” tai ”Palveluntarjoaja”) tarjoaa kuluttajille (”Asiakas”) online-kursseja henkilökohtaiseen käyttöön Deleshamin tarjoamalla verkkosivustolla. Nämä Ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi Asiakkaan ja Delesham Onlinen väliseen sopimukseen, jossa Asiakas hankkii Delesham Onlinen tarjoamaa kurssisisältöä.  


www.fannydelesham.com (”Palvelu”) Palvelussa Asiakkaat voivat hankkia tarjolla olevia verkkokursseja henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelun käyttäjinä yksityishenkilöt, jotka ostavat kurssin alustalta (”Käyttäjä”).


Deleshamilla on oikeus tarvittaessa päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun yhteydessä tai muulla soveltuvalla tavalla. Päivitetyt tai muutetut Ehdot julkaistaan Palvelun yhteydessä ja ne tulevat automaattisesti sellaisenaan voimaan.


Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Ehtojen hyväksyminen on Palvelun käytön edellytyksenä.

1. Rekisteröityminen palveluun
1.1. Sopimussuhde Käyttäjän ja Delehamin välillä syntyy Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun ja ostaessa verkkokurssin. Käyttäjä   voi rekisteröityä Palveluun täyttämällä vaaditut tiedot lomakkeelle ja luomalla käyttäjätunnuksen. Rekisteröitymisen yhteydessä Palveluntarjoajan käyttämään järjestelmään ilmoitetaan Käyttäjän etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Palveluun Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee haluamansa liittymispaketin, jonka yhteydessä Käyttäjän on annettava myös maksutietonsa. Käyttäjän ilmoittama sähköpostiosoite toimii Palvelussa Käyttäjän käyttäjätunnuksena (”Käyttäjätunnus”).
1.2. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy myös Wixin käyttöehdot itseään sitoviksi.
1.3. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän ja Wix-ohjelmiston tarjoajan tai muun kolmannen osapuolen välisistä sopimussuhteista miltään osin.
1.4. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia Palvelun sisältöön, laajuuteen, käyttöliittymään ja muihin toiminnollisuuksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia Palveluntarjoajalta korvausta muutoksista mahdollisesti aiheutuneesta haitasta. 
1.5. Palveluntarjoaja voi käyttää oman harkintansa mukaan alihankkijoita Palvelun ylläpitämisessä, päivittämisessä, valvomisessa tai muussa Palveluun liittyvässä kehitystyössä.
1.6. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta haitasta tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet häiriöstä Palvelun käytössä tai muista teknisistä ongelmista.

2. Palvelun käyttäminen ja Ehtoihin sitoutuminen
2.1. Palvelu on tarkoitettu online-kurssien hankkimiseen ja kurssien sisältämän materiaalin katseluun ja käyttämiseen. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Ehtojen sekä voimassa olevan lain sekä muiden hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua mihinkään muuhun tarkoitukseen. Kaikkeen Palvelun muunlaiseen hyödyntämiseen tai muokkaamiseen tarvitaan aina Delesham:n kirjallinen etukäteinen suostumus.
2.2. Käyttäjätunnus ja hankittu kurssimateriaali on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, eikä Palvelun sisältöä saa jakaa muille. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, tallentaa, tai jakaa eteenpäin tai muulla tavoin levittää muiden henkilöiden saataville mitään online-kurssien sisältämää materiaalia.
2.3. Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun käyttölain tai hyvän tavan vastaisiin tai tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Palvelun käyttäminen Ehtojen vastaisesti on kielletty. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö ja poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja tai muita Palveluntarjoajan antamia ohjeita taikka toimii muutoin lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.
2.4. Palvelun käyttäminen siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai haittaa Palvelulle, Palveluntarjoajan järjestelmille, muille Käyttäjille, kolmansille osapuolille taikka Palveluntarjoajalle, on kielletty. Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, että hänen toimistaan ei aiheudu haittaa Palvelulle, Palveluntarjoajalle, yhteistyötahoille, muille Käyttäjille taikka kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja voi antaa erillisiä ohjeita Palvelua kuormittavasta tai kielletystä käytöstä.
2.5. Palveluntarjoajalla on oikeus evätä Käyttäjän Palvelun käyttö mm. Käyttäjän lainvastaisen, näiden Ehtojen vastaisen tai häiritsevän toiminnan johdosta. Tällainen tilanne voi olla sellainen (mutta ei ole rajattu tilanteisiin), jossa Käyttäjä toimii lain tai näiden Ehtojen vastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden Käyttäjien tai Palveluntarjoajan tietoturvan, tai loukkaa muiden Käyttäjien yksityisyyden suojaa. Mikäli Palveluntarjoaja evää Käyttäjältä Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnuksen sopimattoman käytöksen, näiden Ehtojen, tai muiden ohjeiden noudattamatta jättämisen taikka lainvastaisen toiminnan vuoksi, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta korvata Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia maksuja taikka suorittaa muitakaan käytön epäämisestä aiheutuneita kustannuksia tai vahingonkorvausta Käyttäjälle Palveluntarjoaja on oikeus sulkea Asiakkaan Käyttäjätunnus, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, ilman etukäteen Käyttäjälle annettavaa varoitusta.
2.6. Käyttäjä ei saa ladata Palveluntarjoajan palvelimelle, Palveluun tai muihin järjestelmiin mitään ohjelmia, lisäosia, haittaohjelmia taikka muitakaan ohjelmisto-osia. Käyttäjä on vastuussa vahingosta, jonka hän aiheuttaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella Palveluntarjoajan palvelimelle, Palvelulle tai muille järjestelmille.

3. Hinnasto, maksutavat ja tilaustyyppi
3.1. Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, joka on nähtävillä Delesham:n verkkosivuilla. Ilmoitettu hinta sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset palvelumaksut.
3.2. Delesham määrittää hinnat yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Delesham pidättää oikeuden muuttaa hinnoittelua milloin tahansa. Muutokset hinnoissa päivitetään verkkosivuille.
3.3. Käytettävissä olevat maksutavat ovat Deleshamin hyväksymiä. Maksupalveluntarjoajana ja maksun välittäjänä toimii Wix.com Ltd. yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaisten kanssa.
3.4. Delesham ei vastaa maksupalveluntarjoajan käyttöehdoista miltään osin.
3.5. Tilaustyyppi on jatkuva ja voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jatkuva tilaus uudistuu automaattisesti tilausjakson jälkeen, kulloinkin voimassaolevaan tilaushintaan, niin kauan, kunnes Asiakas irtisanoo tilauksen. Tilaustyypin irtisanominen täytyy tapahtua ennen uuden tilauskauden alkamista. Emme palauta jo maksettuja maksuja.
3.6. Alennuskoodia käytettäessä tilaus uudistuu automaattisesti valitun tilaustyypin mukaan, ellei Asiakas peru tilausta, kuten kohdassa 3.5 on mainittu.

4. Palvelu
4.1. Palvelussa Delesham välittää yhteistyössä kurssien luojien kanssa online-kursseja Käyttäjien hankittavaksi. Kurssit julkaistaan Asiakkaiden käytettäväksi Delesham ylläpitämässä ja hallinnoimassa Palvelussa.
4.2. Palvelun käyttöoikeuden ostava Käyttäjä suorittaa oston Deleshamin Palvelun kautta. Maksu tapahtuu Deleshamin käyttämän verkkoalustan Wix.com Ltd:n kautta.
4.3. Delesham ei tallenna tai sillä ei ole pääsyä Käyttäjän maksu- tai luottokorttitietoihin tai muihinkaan maksuvälinetietoihin.
4.4. Delesham voi oman harkintansa mukaan estää tiettyjen maksuvälineiden tai -tapojen käytön Palvelussa.
4.5. Mikäli Käyttäjä epäilee, että joku Käyttäjä käyttää Palvelua lain tai näiden Ehtojen vastaisesti taikka muuten vilpillisesti, Käyttäjä voi ilmoittaa epäilyistään poliisille, muille toimivaltaisille viranomaisille tai Palveluntarjoajalle.

5. Immateriaalioikeudet
5.1. Lain ja/tai hyvän tavan vastaisen taikka kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan materiaalin käyttäminen, julkaisu tai muulla tavalla yleisön saataviin saattaminen on kielletty.
5.2. Delesham ei luovuta, lisensoi tai muullakaan tavalla siirrä mitään sen omistamia tai kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia Asiakkaalle.
5.3. Palvelu ja siihen liittyvät ohjelmistot asiakirjoineen ja sisältöineen ovat Delesham tai sen alihankkijoiden yksinomaista omaisuutta.
5.4. Delesham antaa Käyttäjälle ei-eksklusiivisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää Palvelua ja sen sisältöä siihen tarkoitukseen johon Delesham on Palvelun luonut.
5.5. Käyttäjä ei saa muokata Palvelua, luoda lisäosia Palveluun tai mukauttaa Palvelua muihin ohjelmistoihin tai luoda johdannaisia teoksia Palvelusta. Käyttäjä ei saa purkaa, hajottaa tai muulla tavalla yrittää paljastaa Palvelun lähdekoodia. Käyttäjä ei saa antaa toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle, jonka perusteella luodaan päivityksiä tai muita muutoksia Palveluun (tai sen osaan) ilman Delesham etukäteen antamaan kirjallista suostumusta.
5.6. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hänen Palveluun luovuttamansa materiaali on muutoinkin lain ja hyvän tavan mukaista, eikä se loukkaa materiaalissa mahdollisesti esiintyviä henkilöitä tai kolmansia osapuolia.
5.7. Käyttäjä ymmärtää, että hän vastaa kaikista lähettämänsä materiaalin johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista vastuista tai kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palveluntarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Käyttäjällä on korvausvelvollisuus Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.


6. Salasanat ja Käyttäjätunnukset
6.1. Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja Käyttäjätunnuksista, joita Palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjä on säilytettävä salasanojaan ja Käyttäjätunnuksiaan huolellisesti. Salasanojen ja Käyttäjätunnuksien luovuttaminen ulkopuolisille on kiellettyä. Käyttäjä on vastuussa kaikista Käyttäjätunnuksellaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa.
6.2. Mikäli Käyttäjä epäilee tai hänen on syytä epäillä salasanojensa ja/tai Käyttäjätunnuksen joutuneen vääriin käsiin tai muuten ulkopuoliselle, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle.
6.3. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa, de-aktivoida, jäädyttää tai poistaa Käyttäjän Käyttäjätunnus ja salasanat taikka muutoin evätä pääsy Palveluun, mikäli on syytä epäillä, että Käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muutoin ulkopuoliselle.
6.4. Delesham ei pysty lukemaan tai muulla tavalla selvittämään Käyttäjän Palveluun rekisteröimää salasanaa.

7. Vastuunrajoitukset
7.1. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palvelun käyttäminen on kaikin osin Käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle saattaa aiheutua Palvelun käyttämisestä, online-kurssien tarjoamisesta tai kolmansien osapuolien korvausvaatimuksista, lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse Palveluun tuottamasta sisällöstä aiheutuneita vahinkoja.
7.2. Palveluntarjoaja ei vastaa, jos joku muokkaa, kopioi, levittää tai muutoin käyttää Käyttäjän Palvelussa julkaisemia viestejä tai muuta materiaalia näiden Ehtojen vastaisesti. Palvelu tai Käyttäjien Palveluun lähettämä materiaali voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille tai palveluihin. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja/tai palveluiden sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.
7.3. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun jatkuvaa ja häiriötöntä toimintaa. Näin ollen Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista välillisitä tai välittömistä vahingoista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjälle Palvelun käyttökatkosta tai muusta häiriöstä. 
7.4. Palveluntarjoaja ei vastaa niistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Palvelu tai Palvelun sisältö ei ole ollut käytössä tai että Palvelussa on ruuhkaa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, jollei Palveluntarjoajan vastuu perustu pakottavaan lainsäädäntöön.
7.5. Käyttäjä tiedostaa palvelun käyttöön liittyvän riskin ja hyväksyy sen yhteistyösopimuksen allekirjoittaessaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa tai Käyttäjän Palveluun toimittamissa viesteissä tai muissa materiaaleissa olevan sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden Käyttäjien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeuteen kohdistuvista oikeudenloukkauksista, elleivät nämä loukkaukset ole aiheutuneet Palveluntarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.
7.6. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muokata Palvelua tai lopettaa Palvelun (tai sen osan) ilman erillistä ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista seurauksista, tappioista tai muista vahingoista olivat ne välittömiä tai välillisiä.
7.7. Palveluntarjoaja voi olla velvollinen Suomen lain tai kansainvälisten sopimusten mukaan luovuttamaan esitutkintaviranomaisille (esim. poliisille) tai muille viranomaisille tietoja Käyttäjästä tai Käyttäjän Palvelussa tekemistä toimenpiteistä (ml. Palvelussa lähetetyt viestit). Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää tässä tarkoitetun Palveluntarjoajan velvollisuuden antaa tietoja viranomaisille.

8. Vastuu kolmansien osapuolien tiedoista
8.1. Palveluntarjoaja ei vastaa sellaisista kolmansien osapuolten tiedoista, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palveluntarjoajalla ei ole määräysvaltaa. Palveluntarjoaja ei siten vastaa esimerkiksi Käyttäjien Palveluun toimittamien materiaalien sisällöistä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa kolmannen osapuolen markkinointimateriaalin lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.

9. Henkilötietojen käsittely
9.1. Käyttäjän henkilö- ja muiden henkilökohtaisten tietojen käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen ohella Palvelun tarjoajan yksityisyyden suojaan liittyviä periaatteita.
Katso lisätiedot Deleshamin tietosuojaselosteesta.

9.2. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle pyydetyt, Palvelun käyttämistä varten tarvittavat tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Käyttäjän tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa tietojen muutoksista Palvelussa tai suoraan Palveluntarjoajalle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja voidaan käyttää myös tunnistamiseen kirjautumisessa tai salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa niistä virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että annetut tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.
9.3. Palveluntarjoaja kerää ja rekisteröi tietoja rekisteröityneistä Käyttäjistä Palveluntarjoajan käyttäjä- ja asiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä on Delesham. Käyttäjätietojen käsittelyn tarkoitus, käyttö ja luovutus ilmenee tietosuojaselosteesta.
9.4. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelun rekisteröitymisen yhteydessä annettuja yhteystietoja Palveluun liittyvään tiedottamiseen (mm. palvelun muutoksista).
9.5. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa Palveluntarjoajan käyttäjärekisterissä olevat Käyttäjää itseään koskevat tiedot tietosuojalain mukaisesti. Ohjeet kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi löytyvät tietosuojaselosteesta.
9.6. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelussa erilaisia Palvelun käyttöä seuraavia toiminnollisuuksia (esim. evästeitä (cookies)). Käyttäjä voi halutessaan poistaa tai rajoittaa näiden toiminnollisuuksien toimintaa internet-selaimensa asetuksista tai Palvelussa itsessään.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
10.1. Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.
10.2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan ensisijaisesti tuomioistuinsovittelussa Helsingin käräjäoikeudessa ja toissijaisesti normaalissa tuomiosituinmenettelyssä Helsingin käräjäoikeudessa.
10.3. Kuluttajan asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus nostaa kanne Deleshamia vastaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänen kotipaikkansa sijaitsee.
Kuluttaja voi saattaa riita-asian myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ks. lisää: www.kuluttajariita.fi

11. Palveluntarjoajan yhteystiedot
11.1. Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:
Delesham
Y-tunnus: 3282551-7
sähköposti: fannydelesham@gmail.com

12. Muuta
12.1. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön yhteydessä mahdollisesti luovuttamistaan tiedoista (ml. yhteystiedot ja henkilötiedot) muilla Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
12.2. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää nämä Ehdot kolmannelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Mikäli Palvelu siirretään Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, tästä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Käyttäjälle.
12.3. Näillä Ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

13. Käyttäjän vakuutus
13.1. Käyttämällä palvelua hyväksyn edellä olevat ehdot ja vakuutan toimivani näiden ehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Vakuutan olevani yli 18-vuotias, tai että minulla on huoltajani suostumus palvelun käyttöön.
13.2. Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ehtoihin ja muihin mahdollisiin sopimusehtoihin sekä Käyttäjä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelun käytössä kulloinkin voimassa olevia ehtoja.

bottom of page